T.C

KARAMÜRSEL KAYMAKAMLIĞI

ÖZEL KARAMÜRSEL BİREY ANADOLU LİSESİ VE ORTAOKULUMÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024-2028 STRATEJİK PLANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Okul/Kurum Bilgileri

 

 

İli: KOCAELİ

İlçesi: KARAMÜRSEL

Adres:

Kayacık Mah. Amiral Cad.No:415

Coğrafi Konum (link)

Özel Karamürsel Birey Anadolu Lisesi ve Ortaokulu

Telefon Numarası:

0262 452 92 93

0555 055 92 95

Faks Numarası:

Yok

e-Posta Adresi:

info.karamurselbirey.com 

Web sayfası adresi:

www.karamurselbirey.com

Kurum Kodu:

99983677

99983679

Öğretim Şekli:

Tam Gün

                       


 

SUNUŞ

 

 

 

Günümüzde eğitim anlayışı, çağın hızla değişen teknolojisiyle birlikte yeni bir boyut kazandı ve dinamizm, yaratıcılık, araştırma, üretkenlik ön plana çıktı. Öğrenci odaklı eğitim anlayışları, onun isteklerini, beklentilerini, hedeflerini, bireysel özelliklerini merkeze alan yöntemler tercih ediliyor. Liderlik anlayışı, ekip çalışmasına dayalı başarılar ve mevcut koşulları en iyi şekilde değerlendiren yaklaşımlar benimseniyor. Değişimin gerektirdiği yeni yapılanmaları okul programlarımıza katmak amacıyla okulumuzda oluşturduğumuz stratejik çalışma planı doğrultusunda çalışmalar etkinlikler, projeler belirleyerek çalışanları “Biz” duygusu altında birleştirdik. Önce ekipler oluşturduk, okulumuzun fiziksel koşulları, avantajları ve dezavantajlarını belirledik ve bu doğrultuda gerçekleştirilebilecek hedefler saptadık. Böylece okulumuzun sürekli iyileştirme yoluyla başarısını artıracak yeni açılımlar, hedefler belirlemiş olduk. Bu çalışmamızla öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştireceğine, verimliliğini artıracağına dolayısıyla okul başarısını artıracağına inanıyor ve OGYE Ekibi olarak Özel Karamürsel Birey Ortaokulu 2024-2028 Okul Stratejik Planının yararlı olmasını diliyoruz.

Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibi ’ne, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim.

        

Muhsine HIŞIR

Okul Müdürü

           

İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ. 4

1. GİRİŞ VE STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ. 6

1.1 Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi 7

1.2 Planlama Süreci 8

2. DURUM ANALİZİ. 10

2.1 Kurumsal Tarihçe. 11

2.2 Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi 12

2.3 Mevzuat Analizi 13

2.4 Üst Politika Belgeleri Analizi 14

2.5 Faaliyet Alanları ile Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi 15

2.6 Paydaş Analizi 19

2.7 Kuruluş İçi Analiz. 19

2.7.1 Teşkilat Şeması 24

2.7.2 İnsan Kaynakları 27

2.7.3 Teknolojik Düzey. 30

2.7.4 Mali Kaynaklar. 32

2.7.5 İstatistiki Veriler. 33

2.8 Çevre Analizi (PESTLE). 37

2.9 Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi 38

2.10 Tespit ve İhtiyaçların Belirlenmesi 40

3. GELECEĞE BAKIŞ. 42

3.1 Misyon. 42

3.2 Vizyon. 42

3.3 Temel Değerler. 42

3.4 Amaç, Hedef ve Performans Göstergesi ile Stratejiler. 43

4. MALİYETLENDİRME. 52

5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME.. 54

EKLER: Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

 

 

 

 

 

1.BÖLÜM

 

 

 

GİRİŞ VE STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ


 

1. GİRİŞ VE STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ

1.1 Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi

 

Stratejik Planlama çalışmaları, Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2022-21 Sayılı Genelgesi gereğince başlatılmıştır.

 

Strateji Geliştirme Kurulu: Okul müdürünün başkanlığında, bir okul müdür yardımcısı, bir öğretmen ve 2 okul/aile birliği başkanı ile bir yönetim kurulu üyesi olmak üzere 6 kişiden oluşan üst kurul kurulur.

Stratejik Plan Ekibi: Okul müdürü tarafından görevlendirilen ve üst kurul üyesi olmayan müdür yardımcısı başkanlığında, belirlenen öğretmenler ve gönüllü velilerden oluşur.

 

 

Tablo 1. Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi Tablosu

 

Strateji Geliştirme Kurulu Bilgileri

Stratejik Plan Ekibi  Bilgileri

Adı Soyadı

Ünvanı

Adı Soyadı

Ünvanı

Muhsine HIŞIR

Okul Müdürü

Merve CENGİZ

Müdür Yardımcısı

Bilge ASLAN

Müdür Yardımcısı

Yusuf ÖZDEMİR

Öğretmen

Lale ÖZER

Yönetim Kurul Üyesi

Ali CİNEL

Öğretmen

Ahmet Ali PARIM

Öğretmen

İrem ŞAHİNKAYA

Öğretmen

Nihal DÜZGÜN

Veli

   

Nihal ÖZGEN

Veli

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Planlama Süreci

 

Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda izlenen adımlar;

 1. Okulun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan sonra vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlenmiştir. Stratejik amaçlar;

a)      Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar,

b)     Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar,

c)      Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak da ele alınmıştır.

 
 1. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konulmuştur. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlenmiştir. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zamana bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterilmiştir.
 2. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlenmiştir. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet “bizi amacımıza ulaştırır mı” sorgulaması yapılmıştır
 3. Hedeflerin/faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtilmiştir
 4. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlanmıştır.
 5. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak. zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulundurulmuştur.
 6. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışılmıştır; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterilmiştir.
                     

2.BÖLÜM

 

 

 

DURUM ANALİZİ

 

 

 

 

 

 

2. DURUM ANALİZİ

Durum analizi bölümünde okulumuzun mevcut durumu ortaya konularak neredeyiz sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda okulumuzun kısa tanıtımı, okul künyesi ve temel istatistikleri, paydaş analizi ve görüşleri ile okulumuzun Güçlü Zayıf Fırsat ve Tehditlerinin (GZFT) ele alındığı analize yer verilmiştir.

2018/2019 Eğitim öğretim yılından itibaren Kocaeli/Karamürsel’de ortaokul ve lise eğitiminin bir arada verildiği ilk özel okul olarak başladığımız eğitim öğretim faaliyetlerimizde o yıllarda belirlediğimiz stratejik planlamayı büyük oranda başardığımızı görmekteyiz. Ortaokulda 4 şube lise de 6 şube ile her yıl verdiğimiz mezunların akademik, sosyal ve kültürel faaliyetler yönünden değerlendirildiğinde öğrencilerimizin girdileri ve çıktıları açısından hedeflerimizin gerçekleştiğini görmekteyiz. Toplam 10 şube 1500 metrekare kapalı alan 1566 açık alan, 110 metrekare sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere ayrılmış, kütüphane ve çok amaçlı salonlarımız ile öğrencilerimize eğitim öğretim için uygun bir alan oluşturduk. Ve bu alanları geliştirmek için çabalamaktayız.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmelikleri kapsamında gerçekleştirilen eğitim, öğretim, sosyal ve kültürel alanlarda uygulanan faaliyetlerimiz, yıllık olarak öğretmenler kurullarında belirlenen uygulama takvimleri doğrultusunda, yıllık, dönemlik ve aylık faaliyet alanları oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. Bu çalışmaların yürütülmesinde, gerekli izinlerin alınmasında İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri, Karamürsel Belediyesi, İlçemizde faaliyet gösteren Dernek ve Vakıflar ile Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Velilerimiz gibi yerel paydaşlarımız ve ulusal düzeydeki paydaşlarımızla işbirliği oluşturularak eğitim öğretim faaliyetli sürdürülmektedir. Organizasyonun yürütülmesini sağlayan öğretmen kadromuzun yönlendirme, fikir ve eyleme geçirme sürecinde idarecilerimizin katkıları ile öğrencilerimizin vizyoner, üretken, çözüm odaklı, özgüven sahibi, milli ve manevi değerlerini koruyan ve sürdüren gençler yetiştirme hedefleri ile ilerlemekteyiz. Aldığımız çıktılar da bu yöndeki başarımızı desteklemektedir.

Eğitim öğretim faaliyetlerinde aksaklıklar ve değişimlerin yaşandığı ve dünyanın etkilendiği Pandemi döneminde de dönemin koşullarına uygun uzaktan eğitim faaliyetlerinde başarılı bir süreç geçirmek adına, öğretmenlerimize uzaktan eğitim yöntem ve uygulamaları ile ilgili hizmet içi eğitimlerle geliştirdik ve öğrencilerimizi de çevirim içi ortamlardan desteklemeye devam ettik.

2024/2028 yılları için belirlediğimiz hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için tüm çabamızla güçlü yönlerimizi arttırmak, zayıf alanlarımızın tespiti için yapılan analizleri inceleyerek, gerekli önlemlerin alınması için hazırlanan içeriğin uygulanması hedeflenmektedir.

2.1 Kurumsal Tarihçe

Karamürsel ilçemizde birçok öğrencinin, özel okul ihtiyacı sebebiyle servislerle gidip gelmesi, velilerin ise özel okul hizmeti almak için çocuklarının kilometrelerce yol kat etmesini istemediklerini gözlemledik ve ilçemizin özel okul ihtiyacını giderme kararı aldık. Okulumuzun temelleri 2018 Nisan ayında atılmıştır. 10 derslikli, 1 laboratuvar, 1 kütüphane, 1 bilgisayar laboratuvarı, 1 görsel sanatlar ve müzik dersliği ile yemekhane ve kantin hizmetlerini alabilecekleri bir okul alanı oluşturuldu. Okul binamız 2 katlıdır. 1. Kat ortaokul öğrencilerine aittir. 2. Katta da Anadolu Lisesi öğrencilerimiz eğitim almaktadır.

 

Okulumuz akademik, yabancı dil, sosyal, kültürel ve sportif her alanda öğrencilerimizin gelişimini sağlama hedefiyle eğitim ve öğretim hizmeti vermekteyiz.

Bilgi 5 Harfli’dir 4’ü ilgidir ilkesi ile başladığımız eğitim hayatımızda ülkemize faydalı birçok öğrenci kazandırmak hedefindeyiz. Mevcut şartların geliştirilip Anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik de eğitim-öğretim vermeyi planlamaktayız

 


2.2 Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

 

2018-2024 yılları arasında uygulanan stratejik plandaki performans göstergeleri incelendiğinde sanat, bilim, kültür ve spor alanlarından en az birinde faaliyete katılan öğrenci oranlarında, üst öğrenimi tanıtıcı ve motivasyon arttırıcı gezi sayılarında, bireysel görüşülen öğrenci sayısında, kariyer günleri, veli rehberlik hizmetlerinin sağlanması, akademik başarıları arttırılmasına yönelik ek çalışmalara katılım oranları, sınav kaygısına yönelik konferans ve eğitimlerde hedeflere ulaşıldığı tespit edilmiştir. Sadece pandemi koşulları sebebi ile fiziki olarak yapılamayan uygulamaların mevcut olduğu görülmüş, onlarda da çevrim içi ortamlarda yapılabilecek tüm uygulamaların yapıldığı görülmektedir. Kurumsal kapasitemizin güçlendirilmesi adına yapılan çalışmalarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı hedeflenirken, öğrenci sayılarımızın artmasına bağlı olarak, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 10 olması hedeflenirken, daha iyi bir performans sergilenmiş. 2018 yılında bu sayı 3 iken, şuan 4,5tür. Hedeflenenden daha iyi bir durumda olduğumuz görülmektedir. Fiziki şartlar, okul teknolojisinin geliştirilmesi, hizmetlerden yararlananların memnuniyet oranlarında da hedeflere ulaşılmıştır.

2.3 Mevzuat Analizi

KANUN

Tarih

Sayı

No

Adı

23/07/1965

12056

657

Devlet Memurları Kanunu

14/06/1973

14574

1739

Milli Eğitim Temel Kanunu

24/10/2003

25269

4982

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

30/03/2012

28261

6287

İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÖNETMELİK

Yayımlandığı Resmi Gazete/Tebliğler Dergisi

Adı

Tarih

Sayı

08/07/2007

5580

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

12/10/2013

28793 

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik

07/09/2013

28758

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

09/02/2012

28199

Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği

18/01/2007

26407

Taşınır Mal Yönetmeliği

31/12/2009

27449

Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Ve Eğitim Araçları Yönetmeliği

11/08/1973

14622

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

25/10/1982

17849

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

05/01/1961

222

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

29/10/2011

28099

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

12/10/2013

28793

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik

13/08/2005

25905

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği

12/09/1984

18513

Resmi Mühür Yönetmeliği

02/12/2004

25658

Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik

16/05/1988

19816

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

17/04/2001

24376

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

13/01/2005

25699

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

28/08/2007

26627

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği

09/08/2006

26254

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği

02/04/1993

21540

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma Ve Ad Verme Yönetmeliği

28/12/1988

20033

Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

26/07/2002

24822

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

          

YÖNERGE

Yayın

Adı

Tarih

Sayı

25/10/2013

3087071

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi

Kasım 1999

2506

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Ve Eğitim Kurulları Yönergesi

Ağustos 2003

2551

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge

23/09/2014

4145909

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi

Mart 2001

2522

Millî Eğitim Bakanlığı Personeli

İzin Yönergesi

Mart 2007

2594

Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi

 

2.4 Üst Politika Belgeleri Analizi

 

Üst politika belgeleri;

·         12. Kalkınma Planı

·         Cumhurbaşkanlığı Programı,

·         Orta Vadeli Program,

·         Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı,

·         Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı,

·         İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı,

·         İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

 

Tablo 2. Üst Politika Belgeleri Analizi Tablosu

 

 

Temel Üst Politika Belgesi

Diğer Üst Politika Belgesi

Kalkınma Planları

TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları

Raporu

Orta Vadeli Programlar

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2015-

2018)

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi (2014-

2018)

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu

Mesleki Eğitim Kurulu Kararları

MEB 2015-2019 Stratejik Planı

Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023)

Millî Eğitim Şura Kararları

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Eğitim ve

Türkiye ile İlgili Raporları

Millî Eğitim Kalite Çerçevesi

)

Avrupa 2020 Stratejisi Kocaeli MEM 2019-2023 Stratejik Planı

Avrupa Birliği Müktesebatı ve İlerleme Raporları

Kocaeli MEM 2019-2023 Stratejik Planı

Avrupa 2020 Stratejisi

Karamürsel MEM 2019-2023 stratejik planı

               

 

2.5 Faaliyet Alanları ile Ürün/Hizmetlerin Belirlenmesi

FAALİYET ALANI 1: EĞİTİM

FAALİYET ALANI 2: YÖNETİM İŞLERİ

Hizmet-1 Rehberlik Hizmetleri

*          Veli

*          Öğrenci

*          Öğretmen

Hizmet-1 Öğrenci işleri hizmeti

*          Kayıt- Nakil işleri

*          Devam-devamsızlık

*          Sınıf geçme vb

Hizmet-2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler

*          Sosyal Kulüp Çalışmaları

*          Gezi Etkinlikleri

*          Şiir

*          Halk Oyunları

*          Tiyatro

Hizmet-2 Öğretmen işleri hizmeti

*          Hizmet içi eğitim    

*          Özlük hakları v.b

Hizmet-3 Spor Etkinlikleri

*          Futbol

*          Voleybol

*          Basketbol

*          Masa Tenisi

*           

FAALİYET ALANI 3: ÖĞRETİM

 

Hizmet-1 Müfredatın işlenmesi

*          Müfredat Kapsamında Derslerin verilmesi

*          Yüksek Öğretime Hazırlık

*          Mesleki ve Teknik Geziler

*           

Hizmet-2 Kurslar

*          Staj

*          DYK

 

Hizmet-3 Proje çalışmaları

*          TÜBİTAK PROJELERİ

*          TEKNOFEST

*          Kültürel Projeleri

 

FAALİYET ALANI 5: TOPLUM HİZMETİ

FAALİYET ALANI 6: YARDIM

Hizmet-1 Okul İçi hizmetler

*          Okul Bahçesi Yeşillendirme Çalışmaları

*          Temizlik Düzen Çalışmaları

*          Okul Kantin ve Yemekhanesi ile ilgili Düzenlemeler

Hizmet-1 Öğrencilere Ekonomik Destekler

*          Nakit Yardımı

*          Giyim Yardımı

   

FAALİYET ALANI 7: BAKIM ONARIM

 

Hizmet-1 Onarım

*          Ödenek Temini veya Tahsisi

*          Onarım işlemlerinin Takibi

 

Hizmet-2 Araç Gereç

*          Araç Gereç Temini veya Tahsisi

Hizmet-3 Donatım

Donatım Temini veya Tahsisi

   

 

Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri

Eğitim hizmetleri

 Öğrenci başarısının değerlendirilmesi

Öğretim hizmetleri

Sınav işleri

Toplum hizmetleri

Sınıf geçme işleri

Kulüp çalışmaları

Öğrenim belgesi düzenleme işleri

Diploma

Personel işleri

Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler

Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi

Burs hizmetleri

Öğrenci sağlığı ve güvenliği

Bilimsel araştırmalar

Okul çevre ilişkileri

Mezunlar (öğrenci)

Rehberlik

 

ÜRÜN/HİZMET LİSTESİ

 

              

2.6 Paydaş Analizi

Paydaşlar, Özel Karamürsel Birey Anadolu Lisesi ve Ortaokulunun hizmetleri ile ilgisi olan, Özel Karamürsel Birey Anadolu Lisesi ve Ortaokulu’ndan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz olarak etkilenen veya Özel Karamürsel Birey Anadolu Lisesi ve Ortaokulu’nu etkileyen kişi, grup veya kuruluşlardır.

Paydaş analizi aşağıda belirtilen taraflar dikkate alınarak yapılmıştır.

 • Girdi Sağlayanlar
 • Hizmet sunan kesimler
 • İşbirliği yapılan kesimler
 • Kurum faaliyetlerinden etkilenenler
 • Kurumu etkileyen kesimler
       

İç Paydaşlar

Dış Paydaşlar

Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar

Millî Eğitim Bakanlığı

Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Öğrenciler

Valilik

Sağlık Müdürlüğü

Okul Aile Birliği

Kaymakamlık

Kültür Müdürlüğü

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Hayırseverler

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sivil Toplum Örgütleri

 

Okullar ve Bağlı Kurumlar

Medya

 

Üniversite

İşveren Kuruluşlar

 

Özel İdare

Muhtarlıklar

 

Belediyeler

Turizm Uygulama Otelleri

 

Güvenlik Güçleri (Emniyet, Jandarma)

Sanayi ve Ticaret Odaları

 

Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü

Veliler

 

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

 
 

PAYDAŞLAR

İÇ PAYDAŞ

DIŞ PAYDAŞ

HİZMET ALAN

 

NEDEN PAYDAŞ

Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi

Paydaşın Taleplerine Verilen Önem

Sonuç

Tam 5" "Çok 4", "Orta 3", "Az 2", "Hiç 1"

1,2,3 İzle
4,5 Bilgilendir

1,2,3 Gözet

4,5 Birlikte Çalış

Millî Eğitim Bakanlığı

 

X

 

Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum

5

5

Bilgilendir, Birlikte çalış

Valilik

 

X

 

Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum

5

5

Bilgilendir, Birlikte çalış

Kaymakamlık

 

X

 

Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum

5

5

Bilgilendir, Birlikte çalış

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

X

 

Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum

5

5

Bilgilendir, Birlikte çalış

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

X

 

Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum

5

5

Bilgilendir, Birlikte çalış

Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar

X

   

Doğrudan ve Dolaylı Hizmet Veren

5

5

Bilgilendir, Birlikte çalış

Veliler

X

X

Doğrudan ve Dolaylı Hizmet Alan

4

4

Bilgilendir, Birlikte çalış

Okul Aile Birliği

X

 

X

Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum

5

5

Bilgilendir, Birlikte çalış

Öğrenciler

X

 

X

Varoluş sebebimiz

5

5

Bilgilendir, Birlikte Çalış

Mahalle Muhtarı

X

X

Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum

1

2

İzle, Gözet

Sağlık Ocağı

X

X

Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurum

2

4

İzle, Birlikte Çalış

 

 

 

 

 

  

2.7 Kuruluş İçi Analiz

 

Öğrenci Anketi Sonuçları:

 

Uygulanan öğrenci memnuniyet anketi sonuçlarına göre öğrencilerimizin okulundan büyük oranda memnun olduğu sonucuna varılmaktadır.

 

LİSE ÖĞRENCİ

 

         

ORTAOKUL ÖĞRENCİ

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmen Anketi Sonuçları:

Öğretmenlerimize uygulanan çalışan memnuniyeti anketinde, personelimizin memnun olduğu sonucuna varılmaktadır.

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Veli Anketi Sonuçları:

  

LİSE VELİ ANKETİ

 

 

 

 

 

 

ORTAOKUL VELİ


2.7 Kuruluş İçi Analiz

Bu bölümde; teşkilat yapısı, insan kaynaklarının yetkinlik düzeyi, kurum kültürü, teknoloji ve bilişim altyapısı, fiziki ve mali kaynaklara ilişkin analizlere yer verilmiştir.

2.7.1 Teşkilat Şeması

OKUL MÜDÜRÜ

MUHSİNE HIŞIR

ANADOLU LİSESİ MÜDÜR YARDIMCISI      ORTAOKUL MÜDÜR YARDIMCISI

                MERVE CENGİZ                                                            BİLGE ASLAN

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİMİZ

 İREM ŞAHİNKAYA                                                                          LALE ÖZER

       (LİSE)                                                                                                                                       (ORTAOKUL)

 

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ

YUSUF ÖZDEMİR       ALİ CİNEL          İLKAY PEHLİVAN      GİZEM KARATAŞ

              (LİSE)                                              (LİSE)                     (ORTAOKUL)                                  (ORTAOKUL)

 

FEN BİLİMLERİ GRUBU ÖĞRETMENLERİ

ESRA DURMUŞ       ULVİYE YILMAZ    HANDE GERİŞ        ZEYNEP PAŞA

          (FİZİK)                                     (KİMYA)                               (BİYOLOJİ)                             (FEN BİLİMLERİ)

 

SOSYAL BİLİMLER GRUBU ÖĞRETMENLERİ

ZEYNEP İNCE                          BÜŞRA KORKMAZ                               MERVE CENGİZ

       (TARİH)                                                           (COĞRAFYA)                                                                 (FELSEFE)

 

YABANCI DİLLER ÖĞRETMENLERİMİZ

DENİZ ERSOY                                SAADET KAPSUK                         EDA CAN

        (İNGİLİZCE)                                                                 (İNGİLİZCE)                                                  (ALMANCA)

 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ

CANSU BAYRAK

 

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ

SERPİL SUNA GÜNGÖR

 

BİLİŞİM TEKNOLİLERİ VE YAZILIM ÖĞRETMENİ

AHMET ALİ PARIM

 

MÜZİK ÖĞRETMENİMİZ                         GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ

   GÖZDE ÇAKALIR                                                               MERAL BÜLBÜL

ÖĞRENCİ DEVAM DEVAMSIZLIK TAKİP KOMİSYONU

ANADOLU LİSESİ

ORTAOKUL

MERVE CENGİZ

BİLGE ASLAN

İREM ŞAHİNKAYA

LALE ÖZER

ALİ CİNEL

BÜŞRA KORKMAZ

SERVİS DENETİM KOMİSYONU

ANADOLU LİSESİ

ORTAOKUL

MERVE CENGİZ

BİLGE ASLAN

ÖĞRENCİ DEVAM DEVAMSIZLIK TAKİP KOMİSYONU

ANADOLU LİSESİ

ORTAOKUL

MERVE CENGİZ

BİLGE ASLAN

İREM ŞAHİNKAYA

LALE ÖZER

ALİ CİNEL

BÜŞRA KORKMAZ

OKUL KANTİN DENETLEME KOMİSYONU ÜYELERİ

ANADOLU LİSESİ

ORTAOKUL

MERVE CENGİZ

BİLGE ASLAN

HANDE GERİŞ

ZEYNEP PAŞA

YAZI-ESER İNCELEME KURULU ÜYELERİ

ANADOLU LİSESİ

ORTAOKUL

MERVE CENGİZ

BİLGE ASLAN

İREM ŞAHİNKAYA

LALE ÖZER

MERAL BÜLBÜL

MERAL BÜLBÜL

                   TÖREN HAZIRLAMA VE UYGULAMA KOMİSYONU  ÜYELERİ

ANADOLU LİSESİ

ORTAOKUL

MUHSİNE HIŞIR

MUHSİNE HIŞIR

MERVE CENGİZ

BİLGE ASLAN

İREM ŞAHİNKAYA

LALE ÖZER

ZEYNEP İNCE

BÜŞRA KORKMAZ

MERAL BÜLBÜL

MERAL BÜLBÜL

                   OKUL KÜTÜPHANESİNE KAYNAK TESPİTİ VE SEÇİMİ KOMİSYON ÜYELERİ

ANADOLU LİSESİ

ORTAOKUL

MUHSİNE HIŞIR

MUHSİNE HIŞIR

İREM ŞAHİNKAYA

LALE ÖZER

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÜRÜTME KOMİSYON ÜYELERİ

ANADOLU LİSESİ

ORTAOKUL

MUHSİNE HIŞIR

MUHSİNE HIŞIR

MERVE CENGİZ

BİLGE ASLAN

ULVİYE YILMAZ

BÜŞRA KORKMAZ

DENİZ ERSOY

LALE ÖZER

ESRA DURMUŞ

CANSU BAYRAK

ZEYNEP İNCE

ZEYNEP PAŞA

ALİ CİNEL

 

İREM ŞAHİNKAYA

 

BAŞARIYI ARTTIRMA DEVAMSIZLIĞI AZALTMA KOMİSYON ÜYELERİ

ANADOLU LİSESİ

ORTAOKUL

MERVE CENGİZ

BİLGE ASLAN

ULVİYE YILMAZ

BÜŞRA KORKMAZ

DENİZ ERSOY

LALE ÖZER

ESRA DURMUŞ

CANSU BAYRAK

ZEYNEP İNCE

ZEYNEP PAŞA

ALİ CİNEL

 

İREM ŞAHİNKAYA

 

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

ANADOLU LİSESİ

ORTAOKUL

MERVE CENGİZ

BİLGE ASLAN

DENİZ ERSOY

LALE ÖZER

ALİ CİNEL

İLKAY PEHLİVAN

İREM ŞAHİNKAYA

BÜŞRA KORKMAZ

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI KURUL ÜYELERİ

ORTAOKUL

BİLGE ASLAN

CANSU BAYRAK

LALE ÖZER

AHMET ALİ PARIM 

İLKAY PEHLİVAN

SAADET KAPSUK

ZEYNEP PAŞA

EDA CAN

BÜŞRA KORKMAZ

 

ONUR KURULU ÜYELERİ

ANADOLU LİSESİ

MERVE CENGİZ

YUSUF ÖZDEMİR

İREM ŞAHİNKAYA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışan Bilgileri Tablosu

Unvan*

Erkek

Kadın

Toplam

Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı

0

3

3

Branş Öğretmeni

3

17

20

Rehber Öğretmen(Müdür Yardımcısı)

0

1

1

İdari Personel

0

1

1

Yardımcı Personel

0

1

1

Güvenlik Personeli

0

0

0

Toplam Çalışan Sayıları

3

22

25

 

 

2.7.2 İnsan Kaynakları

 

 

Tablo 5. Çalışanların Görev Dağılımı

 

Çalışanın Unvanı

Görevleri

Okul/Kurum Müdürü

Okul müdürü, okulun tüm resmi prosedürlerini yerine getiren ve okulun işleyişini sağlayan kişidir.

Müdür Yardımcısı

Okul Müdürü ile çalışarak kurumun amaçlarını gerçekleştirmeye çalışır.

Öğretmenler

Öğrencilerin öğrenme potansiyelini ortaya çıkarmak, öğrencileri eğitmek, yeteneklerini geliştirmek ve onları gelecekteki hayatlarına hazırlamak

Yönetim İşleri ve Büro Memuru

Öğrenci kayıtları, ön muhasebe işlemleri, halkla ilişkiler ve veli iletişimden sorumludur

Yardımcı Hizmetler Personeli

Temizlik ve güvenlik hizmetleri

 


 

Tablo 6. İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler

 

Hizmet Süreleri

2018 Yıl İtibarıyla

Kişi Sayısı

%

1-4Yıl

1

%100

5-6Yıl

2

%100

 

 

 

Tablo 7. Öğretmenlerin Hizmet Süreleri (Yıl İtibarıyla)

 

Hizmet Süreleri

Branşı

Kadın

Erkek

Hizmet Yılı

Toplam

1-3Yıl

Matematik 3 Kişi

13

1

 3-Yıl-1Yıl-1 Yıl

1 Yıl

14

Fizik

1 Yıl

Biyoloji

2 Yıl

Beden Eğitimi

1 Yıl

Coğrafya

3Yıl

Tarih

1 Yıl

Fen Bilimleri

3 Yıl

Kimya

1 Yıl

Müzik

1 Yıl

Görsel Sanatlar

2 Yıl

Bilişim

2 Yıl

Almanca

2 Yıl

4-6Yıl

İngilizce

2

2

6

4

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5

Matematik

6-4

                                                                                                                         

 

 

Tablo 8. Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı

 

 

Görevi

Erkek

Kadın

Eğitim Durumu

Hizmet Yılı

Toplam

1

Memur

0

1

Ön Lisans

5,5

 

2

Hizmetli

0

1

Okuryazar

1 Dönem

 

 


 

Tablo 9. Okul/kurum Rehberlik Hizmetleri

 

Mevcut Kapasite

Mevcut Kapasite Kullanımı ve Performans

Psikolojik Danışman Norm Sayısı

Görev Yapan Psikolojik Danışman Sayısı

İhtiyaç Duyulan Psikolojik Danışman Sayısı

Görüşme Odası Sayısı

Danışmanlık Hizmeti Alan

Rehberlik Hizmetleri ile İlgili Düzenlenen Eğitim/Paylaşım Toplantısı vb. Faaliyet Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğretmen Sayısı

Veli Sayısı

Öğretmenlere Yönelik

Öğrencilere Yönelik

Velilere Yönelik

1

1

0

2

150

22

150

6

20

15

 

Sınıf ve Öğrenci Bilgileri

Okulumuzda 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında açılan sınıfların öğrenci sayıları alttaki tabloda verilmiştir.

 

SINIFI

Erkek

Kız

Toplam

5/A

7

10

17

6/A

11

8

19

7/A

10

7

17

8/A

11

8

19

 

 

 

 

9/A

4

4

8

10/A

10

12

22

11/A

3

7

10

11/B

1

7

8

12/A

10

5

15

12/B

5

10

15

Toplam

72

78

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.3 Teknolojik Düzey

 

                Okulumuzun teknolojik altyapısı ve teknolojiyi kullanabilme düzeyine ilişkin analizi yapılmıştır.

Tablo10.Teknolojik Araç-Gereç Durumu

 

Araç-Gereçler

Mevcut Durum

İhtiyaç

Akıllı Tahta Sayısı

0

0

Masaüstü Bilgisayar Sayısı

18

0

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı

3

0

Projeksiyon Sayısı

6

0

Yazıcı Sayısı

1

0

Fotokopi Makinesi Sayısı

1

0

Yazıcı-Scanner-Optik Okuyucu

1

0

TV

1

0

Ses Sistemi

2

0

Taşınabilir Ses Sistemi

1

0

Kablosuz Mikrofon

3

0

Ortam Mikrofonu

3

0

Güvenlik Kameraları

8

0

Jeneratör

1

0

İnternet Hızı

2 Adet16 Mb/s

0

 

 

            

Tablo11.Fiziki Mekân Durumu

 

Fiziki Mekân

Var

Yok

Adedi

İhtiyaç

Öğretmen Çalışma Odası

X

 

2

0

Ekipman Odası

X

 

2

0

Kütüphane

X

 

1

0

Rehberlik Servisi

X

 

1

0

Resim Odası

X

 

1

0

Müzik Odası

X

 

1

0

Çok Amaçlı Salon

 

X

 

0

Spor Salonu

 

X

 

0

 

2.7.4 Mali Kaynaklar

 

Okul/Kurumun mali kaynak analizi aşağıda belirtilmiştir.

  

Tablo 12. Kaynak Tablosu

 

Kaynaklar

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Genel Bütçe

           

Okul Aile Birliği

           

Özel İdare

           

Kira Gelirleri

           

Döner Sermaye

           

Dış Kaynak/Projeler

           

Diğer

           

TOPLAM

           

 

 

Tablo 13. Gelir-Gider Tablosu

 

YILLAR

2021

2022

2023

HARCAMA KALEMLERİ

GELİR

GİDER

GELİR

GİDER

GELİR

GİDER

Temizlik

           

Küçük Onarım

     

Bilgisayar Harcamaları

     

Büro Makinaları Harcamaları

     

Telefon

     

Sosyal Faaliyetler

     

Kırtasiye

     

GENEL

     

 

 


2.7.5 İstatistiki Veriler

 

Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler (Geçmiş Yıllar)     

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lise Öğrenci Sayıları

74

92

80

84

97

77

Ortaokul Öğrenci Sayıları

38

51

56

60

68

72

 

 

 

YILLARA GÖRE ORTALAMA SINIF MEVCUTLARI

 

YILLARA GÖRE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI

Yıl

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

 

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

Sayı

112

143

136

144

165

150

 

5

6

6

7

7

8

 

 

YKS BAŞARILARINA AİT BİLGİLER

 

LGS BAŞARILARINA AİT BİLGİLER

 

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

 

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

Öğrenci Sayısı

25

37

28

33

30

30

 

9

9

15

19

12

19

Yerleşen

14

18

16

20

23

   

9

9

13

11

12

 

 

 

 

 

Kitap Okuma Oranı

Yıl içinde Toplam Kitap Okuma Oranı

 

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

Lise

%60

%75

%85

%80

%85

%90

Ortaokul

%85

%80

%85

%85

%90

%90

   

Sosyal Alanlar

Tesisin adı

Kapasitesi (Kişi Sayısı)

Alanı

Yemekhane- Kantin

50

Var

  Toplantı  Salonu

100

Var

 

Okul İçinde Yapılan Rutin Denetim ve Tatbikatlar

 

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

Deprem

3

3

-

3

3

2

Yangın vb.

1

2

-

2

2

1

Kantin Denetimi

9

9

-

9

9

8

Servislerin Denetimi

9

5

-

9

9

8

Okul-Çevre Güvenlik Ekipman Denetimi

9

9

9

9

9

8

Bina İçi-Dışı İlaçlama

2